Lansering av ELHUB - Kva betyr dette for deg?

SFE <picture/>

Elhub er eit sentralt IT-system som skal effektivisere kraftmarknaden i Noreg. Frå februar 2019 vil all handtering av måledata, marknadsprosessar og meldingsutveksling om flytting og opphøyr finne stad på ein plass, i Elhub. Både netteigarar og straumleverandørar får no ein nøytral plass å forholde seg til vedrørande data som skal sendast og hentast, og alle aktørar blir behandla likt. Under lansering vil kraftmarkedet bli "fryst" i perioden 1.-18. februar 2019. Dette gjeld for alle straumleverandørar og netteigarar. 

Korleis påvirkar Elhub deg som kunde?

Elhub vil bidra til effektiv distribusjon av måleverdiar av høg kvalitet og betre utnytting av potensialet som ligg i dei smarte straummålarane (AMS) for både nettselskap, leverandørar og sluttkundar. Dei smarte straummålarane gir forbrukaren betre informasjon om eige forbruk, og gir ei meir nøyaktig avrekning slik at du som kunde vert fakturert for ditt faktiske forbruk. Ditt forbruk vert overført til nettselskapet for det aktuelle området du bur i, for deretter å bli sendt inn til Elhub innan kl 09:00 påfølgjande dag. Her vil kraftleverandøren få umiddelbar tilgang på det aktuelle forbruket. Elhub har høgt fokus på sikkerheit, og alle meldingar som vert sendt mellom dei ulike aktørane er krypterte, og tilgong på data er begrensa. Dette gir auka personvern og sikkerheit for deg som kunde.

Praktisk informasjon for deg som kunde:

Eg ynskjer å byte straumleverandør 
Du kan i heile perioden bestille straumavtalen du ynskjer, men dersom du legg inn ei bestilling etter den 22.januar, vil oppstart av leveransen frå ny straumleverandør fyrst tre i kraft etter frysperioden, i veke 8.

Eg ynskjer å melde anleggsovertaking/innflytting
Du kan melde inn at nokon andre skal ta over anlegget ditt i perioden, men dette kan ikkje handterast før Elhub er lansert.

Eg ynskjer å seie opp avtalen min/utflytting
Du kan melde inn opphøyr av avtale i frysperioden, men dette kan ikkje handterast før Elhub er lansert.

Endring av mi eksisterande straumavtale
Dersom du ynskjer å endre på ei eksisterande avtale hos straumleverandøren du har i dag, kan dette handterast i frysperioden.

Les meir om Elhub her